Algemene voorwaarden

Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliŽnt.

Artikel 2. De cliŽnt gaat akkoord met een tariefstelling van Ä 80,-per consult haptotherapie of coaching op haptonomische basis.
De cliŽnt betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt contant of overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 3. Voor een consult reserveer ik 60 minuten. We maken aan het eind van het consult een afspraak voor een volgende sessie. Voor een kennismaking reserveer ik 30 minuten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Artikel 4. Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 24 uur vůůr het tijdstip van de begeleiding kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 24 uur is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliŽnt in rekening te brengen.

Artikel 5. Indien de cliŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliŽnt een betalingsherinnering sturen.

Artikel 6. Voldoet de cliŽnt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliŽnt.

Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet - verdere begeleiding op te schorten totdat de cliŽnt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.