Uitgebreide privacy verklaring - Haptotherapie Amsterdam
876
page-template-default,page,page-id-876,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Uitgebreide privacy verklaring

 

Haptotherapie Amsterdam, gevestigd op Fannius Scholtenstraat 23a, 1051 ET Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Haptotherapie Amsterdam volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens

 

www.haptotherapie-amsterdam.nl
Haptotherapie Amsterdam, Fannius Scholtenstraat 23a 1051 ET Amsterdam
tel +316246682786

 

E.A.M. de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Haptotherapie Amsterdam en is te bereiken via info [at] haptotherapie-amsterdam.nl Haptotherapie Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

 

De verwerking van je persoonsgegevens beperk ik tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden.
Ik vraag uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Haptotherapie Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens welke je zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Woonplaats
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mijn website, in correspondentie en/of telefonisch
– Bankrekeningnummer

 

Voor cliënten met wie een begeleidingsovereenkomst is afgesloten maak ik een cliëntdossier aan dat bestaat uit een twee delen, een papieren deel en een digitaal deel.

 

Op papier wordt verwerkt:
– voor- en achternaam, adres en woonplaats
– geboortedatum, m/v
– telefoon en e-mailadres
– contact data
– verwijzer, huisarts, andere hulpverleners

 

Digitaal wordt verwekt:
– voornaam
– verslaglegging van de sessies
– contact data

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info [at] haptotherapie-amsterdam.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de ethische code van de NVAGT en de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de ethische- en beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

4. Minderjarigen
Volgens de patiëntrechten uit de WGBO komt wilsbekwame minderjarigen tussen 12 en16 jaar samen met de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntrechten indruist tegen het belang van de patiënt zelf. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Verder verwerkt Haptotherapie Amsterdam je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
Haptotherapie Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijk verplichting voor geldt, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Haptotherapie Amsterdam neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Haptotherapie Amsterdam deelt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als je mij hier uitdrukkelijk vooraf schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

 

Haptotherapie Amsterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haptotherapie Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Haptotherapie Amsterdam een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info [at] hapthotherapie-amsterdam.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

Haptotherapie Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

Haptotherapie Amsterdam neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info [at] hapthotherapie-amsterdam.nl.